Designed and built with care, filled with creative elements

Pursuing excellence in higher education

Top

योजना मार्गदर्शक तत्त्वे

  /  योजना मार्गदर्शक तत्त्वे
Title Download/ Veiw
राजश्री चत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्ख शिष्यवृत्ती योजना उच्च शिक्षण संचालनालयासाठी
Download
राजाश्री चत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्ख शिष्यवृत्ती योजना तंत्रशिक्षण संचालनालयासाठी
Download
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना उच्च शिक्षण संचालनालयासाठी 
Download
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना तंत्रशिक्षण संचालनालयासाठी Download
उच्च शिक्षण संचालनालयासाठी इतर शिष्यवृत्ती योजना
Download
गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, वर्ष 2018-19 Download
2019-20 महत्वाच्या योजना
Download
गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती: कनिष्ठ स्तर Link
माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत.
Download
एकलव्य शिष्यवृत्ती. Link
State Government Open Merit Scholarship. Link
Scholarship to Meritorious students possessing Mathematics /Physics Link
शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती.
Download
राज्य सरकार दक्षिणा अधिछत्र शिष्यवृत्ती
Download
शासकीय संशोधन अधिछत्र
Download
Font Resize