Designed and built with care, filled with creative elements

Pursuing excellence in higher education

Top

नियम

  /  नियम
Title Date Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
(पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीधर तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे नियमन) 
नियम, 2017
2017 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पुर्ण वेळ व्यावसायिक विधी पदवीपुर्व पाठयक्रमांच्या द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमन ) नियम 2017 2017 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (व्यावसायिक पदवी वदव्युत्तर शिक्षक प्रशिक्षण अध्ययनक्रमांना ( शिक्षणशास्त्र पदवी शारीरिक पदवी, शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी, शारिरीकशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ) द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमनन ) नियम 2017 2017 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पुर्ण वेळ व्यावसायिक पदविपुर्व तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारित) नियम 2018 2018 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पुर्ण वेळ व्यावसायिक पदविपुर्व तांत्रिक पाठयक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन) (सुधारित) नियम , 2019 2019 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पुर्ण वेळ व्यावसायिक विधी पदवीपुर्व पाठयक्रमांच्या द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमन ) ( सुधारणा ) नियम 2019 2019 Download
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (व्यावसायिक पदवी वदव्युत्तर शिक्षक प्रशिक्षण अध्ययनक्रमांना ( शिक्षणशास्त्र पदवी शारीरिक पदवी, शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी, शारिरीकशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ) द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमनन )( सुधारणा ) नियम 2019 2019 Download
प्रथम व व्दितीय वर्ष पुर्ण वेळ पद्योत्तर पदवी तांत्रीक व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशाचे नियम ( अभियांत्रीकी, औशधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्थापन व संगणक ॲप्लीकेशन ) नियम 2019 2019 Download
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या द्वितीय वर्षाच्या प्रवेशासाठीचे नियम 2015-16 2015 Download
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय नियम, 1970 
1970 Download

 

Font Resize